شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (SPEC)

شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی که به اختصار اسپک نامیده می‌شود در سال ۱۳۷۷ تأسیس شد.

شرکت اسپک با مأموریت تأمین قطعات، تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز برای مجتمع‌های پتروشیمی و پروژه‌ها از طریق استفاده از تولیدکنندگان و مراکز علمی تخصصی داخلی تأسیس گردید.