چارت سازمانی شرکت سرمایه گذاری ایران

ساختار سازمانی شرکت با هدف ارتقای چابکی و افزایش سرعت تعاملات و تبادل اطلاعات با رویکرد مسطح و در قالب ۵ مدیریت مستقل به صورت زیر تنظیم و به تصویب هیأت مدیره محترم شرکت رسیده است:

ساختار سازمانی شرکت سرمایه گذاری ایران