حوزه‌های سرمایه‌گذاری

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های انتفاعی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم و ارائۀ خدمات مدیریت. در این راستا رسالت شرکت سرمایه گذاری ایران به‌‏صورت سرمایه گذاری در بخش‌‏های مختلف صنعت و خدمات با محوریت حوزه‌‏های پتروشیمی، انرژی، بانکداری، و همچنین خدمات بازرگانی و حمل و نقل تعریف شده است.