گواهینامه‌ها

رتبۀ ۴۶ سال مالی ۱۳۹۳ از نظر شاخص فروش رتبۀ ۴۴ سال مالی ۱۳۹۲ از نظر شاخص فروش رتبۀ ۳۸ سال مالی ۱۳۹۱ از نظر شاخص فروش رتبۀ ۲۶ سال مالی ۱۳۹۰ از نظر شاخص فروش رتبۀ ۲۸ سال مالی ۱۳۹۰ از نظر شاخص فروش رتبۀ ۱۵۲ سال مالی ۱۳۸۹ از نظر شاخص فروش

Rank 152 in 2010 Rank 26 in 2011 Rank 28 in 2011 Rank 38 in 2012 Rank 46 in 2014