ترکیب هیأت مدیرۀ شرکت سرمایه گذاری ایران

مجتبی شیروانی
رئیس هیأت مدیره

 

حمیدرضا صالحی سلمی
نایب رئیس هیأت مدیره

 

احسان تابش
عضو هیأت مدیره

 

محمد پرهام
عضو هیأت مدیره

 

مجید شایسته
عضو هیأت مدیره

 

محمدعلی ابراهیم‌خانی
عضو هیأت مدیره

 

کوروش الیاسی نفیعی
عضو هیأت مدیره

 

محمدرضا امینی
مدیر عامل