ترکیب هیأت مدیرۀ شرکت سرمایه گذاری ایران

مجید شایسته
رئیس هیأت مدیره

حمیدرضا صالحی سلمی
نایب رئیس هیأت مدیره

مجتبی صمیمی
عضو هیأت مدیره

محمد پرهام
عضو هیأت مدیره

احسان تابش
عضو هیأت مدیره

محمدعلی ابراهیم‌خانی
عضو هیأت مدیره

امیرحسین طباطبایی
عضو هیأت مدیره

محمدرضا امینی
مدیر عامل